RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Opole z siedzibą w Opolu, ul. Rynek-Ratusz, kod pocztowy 45-015, e-mail: urzad@um.opole.pl, tel. (+48 77) 45 11 800 reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Opola.

Inspektor ochrony danych:
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@um.opole.pl, pod numerem telefonu: (+48 77) 54-11-328 lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres administratora z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wyłącznie w celu wysyłania elektronicznego newslettera – aktualności ze strony internetowej oficjalnego portalu Miasta Opola www.opole.pl/.

Odbiorcy danych:
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie podmiot, któremu Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie podmiot uprawniony do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 7 dni po wypisaniu się z newslettera – aktualności ze strony internetowej oficjalnego portalu Miasta Opola www.opole.pl/.

….

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości otrzymania newslettera.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) zawartych w zgłoszeniu, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przez Miasto Opole z siedzibą w Opolu, ul. Rynek-Ratusz, kod pocztowy 45-015, e-mail: urzad@um.opole.pl, tel. (+48 77) 45 11 800, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Opola, w celu wysyłania elektronicznego newslettera – aktualności ze strony internetowej oficjalnego portalu Miasta Opola www.opole.pl/.

W każdym momencie mogę wycofać zgodę wypisując się z newslettera (www.opole.pl).

Wydarzenia odbywające się w sposób stacjonarny będą przeprowadzone z zachowaniem wszelkich zasad i wymogów sanitarnych wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów.